fagligt

browser

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer!
Brug venligts en af disse browsere i stedet for:

Safari Firefox

forhandlinger

Referat af forhandlingsmøde
ang. medarbejderkrav
d. 22 oktober 2008

 1. (Lønstigningerne skal foretages korrekt)
  Ang. hvorvidt de i overenskomsten beskrevne lønstigninger er blevet implementeret korrekt udtalte Svend P., at priskuranterne, der udgør rutegrundbeløbet, d.v.s. lønnen før tillæg, er steget 2,7% i uge 13 2008. Denne stigning skulle iflg. Svend P. kunne ses for omdelere i nederste højre hjørne af lønsedlen. TR Karsten hævder, at ovenstående ikke er korrekt, og vil ved næste møde dokumentere påstanden.
 2. (Lønnen skal tilbageføres som den var i uge 12)
  Svend P. vil ikke umiddelbart tilbageføre lønnen til de priskuranter, der var i uge 12 2008, men hævdede dog endvidere, at omlægningen af beregningsmetoden ikke har medført nogen lønnedgang for omdelerne som helhed. Det aftaltes, at der ved de kommende møder skulle gennemgås flere eksempler på konsekvenserne af ændringen med henblik på, at undgå den berammede fagretslige behandling.
 3. (Alle udestående lønfejl & lønmangler udbetales)
  Svend P. fremførte at lønfejl ikke er noget som Langvaddam Distribution ønsker at gøre sig i. Det blev i enighed besluttet, at samtlige medarbejdere opfordres til at udfylde lønfejlsskemaer for simple løn fejl (manglende ventepenge, særomdelinger, reserveturstillæg m.v.) Ved anmodning skal depotlederne udlevere disse og evt. hjælpe medarbejderen med udfyldelsen. TR Per ønskede de eksisterende skemaer gået igennem med henblik på en mere forståelig udformning. Endvidere blev det forhold, at skemaerne kun findes på dansk, påtalt, idet virksomhedens rekrutteringspolitik gør, at mange ansatte ikke er dansktalende.
 4. (Feriepenge skal udbetales til hjemrejste 'østarbejdere' inden 24 timer)
  Feriepenge skal udbetales ved hjemrejse med mindre andet aftales. Et eksempel på, at en senere udbetaling kan være en fordel for begge parter, er, hvis sidste arbejdsdag og hjemrejsedato er midt i en løn periode. Virksomheden er efter vores mening frit stillet m.h.t. at udarbejde dokumentation til regnskab.
 5. (Alle de nuværende distrikter skal revurderes i arbejdstakt 100)
  Svend P. anførte at Bladkompagniets elementtidssystem ikke er en del af den nuværende overenskomst. TR påpegede, at der i den gældende overenskomst står, at alle distrikter skal være tidsfastsat i henhold til almindelig anerkendt arbejdstakt 100, som Bladkompagniets elementtidssystem netop er udarbejdet efter. Der blev indgået aftale om at se på de varslede nye distrikter 1312 og 1313 mandag og søndag med henblik på, om de overholder arbejdstakt 100 iflg. Dansk Standard. TR påpegede det forhold, at de omfattede gadestykker gik fra at have en gennemsnitlig stykpris mandag på 2,40 kr. og søndag på 3,10 kr. iflg. ovennævnte elementtidssystem til hele ugen kun at give ca. 1,60 kr., som værende en voldsom underbetaling. Tr påpegede endvidere, at distrikterne burde give en højere stykpris end i uge 38 om søndagen, idet der har været et kraftigt fald i antallet af aviser. Svend P. blev opfordret til at finde bare 2 distrikter, der ikke var blevet sat ned i løn i forhold til de oprindelige tidsnormeringer.
 6. (Samtlige voldgifter & faglige forlig, som Langvaddam Distribution har misligholdt, skal straks indføres & overholdes)
  Svend P. udtalte, at han fra nu af vil overholde samtlige voldgifter og faglige forlig til punkt og prikke.
 7. (Alle uvarslede distriktsændringer skal lønkompenseres til dags dato)
  Svend P. udtrykte en vis villighed til delvist at kompensere de berørte medarbejdere, hvis den kommende fagretslige behandling kunne stoppes.
 8. (Vognmandsture skal nedlægges & samtlige distrikter skal gås af omdelere)
  Svend P. vil ikke tilbageføre de mange ændringer i form af uvarslede fjernelser af leveringer fra omdelerne til vognmænd, med mindre det kan påvises, at det er mere rationelt for virksomhedens drift.
 9. (Avistallene for hele 2008 skal ubetinget udleveres
  Avistallene skal påføres lønsedlerne)

  Svend P. udtrykte villighed til at imødekomme dette krav [note: udeleveringen af avistallene] og endvidere påføre avistallene lønsedlerne pr. distrikt pr. dag i henhold til faglig voldgift, hvis ”hele medarbejderstaben udviste samarbejdsvilje til at løse de forhåndenværende problemer”. TR påpegede, at dette [note: påføres lønsedlerne] måtte være givet med henvisning til punkt 6 [note: faglig voldgift, der er overtrådt].
 10. Evt. Der blev i enighed udtrykt beklagelse over at hele resolutionen ikke kunne nås gennemgået, specielt med henblik på de varslede nye distrikter. Punktet blev dog kort gennemgået med henblik på, hvorvidt varslingen var blevet foretaget korrekt. TR påpegede, at den den 29 Juni udsendte orientering var ubrugelig som varsel og forhandlingsoplæg, idet distriktsnumrene var forkerte og der ikke samtidig blev udsendt orientering om gadestykker, priskuranter og medarbejdere på de eksisterende distrikter. Svend P. udtalte, at distriktsnumrene kun var arbejdstitler og det eneste, der var ændret i forhold til 29. Juni. Gadestykker og tidsnormeringer var således identiske. Han indvilligede dog i, at sende samtlige individuelle varsler til TR som elektronisk kopi

forhandlinger afvist

Til Langvaddam Distribution
Att.: Svend Pedersen

I henhold til protokollat fra fællesmøde d. 3. Oktober 2008 og efter kraftig opfordring fra medarbejderne på klubmøde d. 9. Oktober, skal vi anmode om lokalforhandling med udgangspunkt i nedenstående resolution fremsat af medarbejderne. Det er vores håb, at der på dagen kan indgås øjeblikkelig bindende aftale om de med  markerede punkter, som du jo tilkendegav overfor medarbejderne d. 2 oktober. Resten af kravene udtalte du forhandlingsvilje overfor og det er derfor vores og medarbejdernes håb, at der også ang. disse punkter kan findes en løsning.

Med Venlig Hilsen
TR Karsten W. Nielsen
FTR Per L. Nielsen


Dato: søndag 12. oktober 2008 10.19

Tak for henvendelsen.

Nu var min accept den 2. oktober af punkt 1-11 jo betinget af en omgående genoptagelse af arbejdet, hvilket ikke fandt sted. Så allerede her er det irrelevant at henvise til dette tilsagn.

Med andre ord:
Med mindre Svend Pedersen er under pres kan man ikke få ham til noget som helst. Og han løber fra ting, han har udtrykt vilje til at gå med til, lige så snart den mindste anledning dertil findes.

Men - naturligvis er jeg indstillet på at invitere til et samarbejde om at løse Langvaddam Distributions udfordringer. Og det gælder ikke blot eksternt påførte udfordringer, men så sandelig også de udfordringer vi måtte have med hensyn til medarbejdertilfredshed med videre. Karlslunde-mødet var et vigtigt led i denne proces, men jeg er også helt klar over, at der skal mere til. Og det inviterer jeg som sagt meget gerne til. Både indenfor det fagretlige system såvel som i mere uformelle og konstruktive sammenhænge.

De personer, der var til stede på det såkaldte Karlslunde-møde, oplevede ikke nogen som helst velvilje til at løse budenes problemer fra hverken Svend Pedersen eller hans advokater fra DMA(Danske Medie Arbejdsgivere). Tværtimod var de en gruppe uden reel forhandlingsvilje. Ingen af budenes alvorlige problemer blev løst på dette møde! "Mere til" er i den forbindelse en underdrivelse af rang!

Aktuelt er jeg desværre bare temmeligt "ophængt" af udfordringen med at genskabe de forsvundne nøglebundter, så hvis der skal være tale om realitetsdrøftelser, må jeg bede om tålmodighed indtil denne - absolut vigtigste - opgave kan fjernes fra min opgaveliste. Jeg vil indkalde til et sådant samarbejdsmøde (eller forhandlingsmøde, såfremt I foretrækker denne terminologi), så snart jeg har genskabt samtlige nøglebundter, og vi atter er i stand til at betjene vore kunder tilfredsstillende.

Med andre ord:
Enhver forhandling er udsigtsløs i den nærmeste fremtid. Dette kan kun ses som en dårlig undskyldning for at indgå i realitetsforhandlinger med budene og deres repræsentanter. Og hvornår skal samtlige nøglebundter så ses som genskabte? Med den langsommelighed, der alle dage har været i virksomheden m.h.t. at få problemerne løst, er en absolut realistisk tidshorisont 6 måneder eller længere. Og når dette problem er blevet løst, hvilket nyt problem er der så dukket op, der liiiige skal løses? Forhaling på forhaling på forhaling er det eneste, vi oplever, fra Svend Pedersens side!

Med de bedste hilsener og i håbet om et fremtidigt godt samarbejde

Spørgsmålet er, om der med denne tilkendegivelse fra Svend Pedersens side overhovedet er basis for et fremtidigt samarbejde. På den måde, som 'samarbejdet' hidtil har kørt, må det betragtes som udsigtsløst at håbe på reel forhandlingsvilje fra Svend Pedersens side!

Svend Pedersens svar er udelukkende en øvelse i fra hans side på høflig og diplomatisk vis at sige: "I avisbude kan rende mig noget så grusomt!"